Przejdź do treści

Kursy z prawa dla programistów

logo pdp

Regulamin sprzedaży kursów online

Regulamin dotyczy Produktów Cyfrowych – kursów online, które możesz zakupić bezpośrednio pod domeną sklepu https://kursyonline.prawodlaprogramistow.pl

Niniejszy Regulamin zawiera informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@prawodlaprogramistow.pl

§ 1 WPROWADZENIE

1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.

2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Platformy e-learningowej, zasady zawierania i rozwiązywania Umów, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

§ 2 DEFINICJE

Usługodawca – SmartContracts Anna Thol z siedzibą w Rzeszowie (35-060), ul. Słowackiego 24, NIP: 5732831430, adres poczty elektronicznej: kontakt@prawodlaprogramistow.pl tel. 664663188

Dane Osobowe – wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, nabywa dostęp do Kursu na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Klientowi oznaczony unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem. Proces autoryzacji dostępu (logowanie) do zasobów Konta wymaga podania loginu i hasła.

Konsument – osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kurs – odpłatny Produkt Cyfrowy, edukacyjny, udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowany w moduły mieszczące zestawy prezentacji, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w opisie udostępnionym w Serwisie.

Metody Płatności – usługi przekazu płatności dokonane przez Klientów na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem operatorów płatności wskazanych w Serwisie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – czynność, polegająca na podaniu przez Klienta wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. m.in. na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku za nabyty dostęp do Kursu.

Platforma e-learningowa – integralna część Serwisu, umożliwiająca Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności dostęp do treści cyfrowych w systemie e-learning.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Produkty Cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Platformy e-learningowej Treści Cyfrowe, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293).

Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.prawodlaprogramistow.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi umożliwiające Klientom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z produktami i usługami Usługodawcy oraz zawieranie Umów

Treści Cyfrowe – dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.

Umowa – umowa sprzedaży dostępu do Kursu zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Produktów Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Treściami Cyfrowymi prezentowanych w Serwisie.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 5. Dostęp do odpłatnych Produktów Cyfrowych wymaga Rejestracji.
 6. Dokonując Rejestracji i zakupu Produktu Cyfrowego Klient akceptuje, że materiał zawarty w Produkcie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi porady prawnej i nie może być jedyną podstawą podejmowanych działań gospodarczych.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
 • korzystaniu z Produktów Cyfrowych bez umowy bądź licencji z Usługodawcą lub z naruszeniem takich warunków;
 • kopiowaniu, modyfikacji, hostowaniu, przesyłaniu strumieniowym, sublicencjonowaniu lub odsprzedawaniu Produktów Cyfrowych;
 • uzyskiwaniu dostępu lub próbie uzyskania dostępu do Kursów w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Konta;
 • wszelkim omijaniu ograniczeń dostępu lub użytkowania wprowadzonych w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego korzystania z Kursów;
 • publicznym udostępnianiu Produktów Cyfrowych, w szczególności w serwisach internetowych, zarówno odpłatnie jak i bezpłatnie;
 • udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
 • podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywym podawaniu lub przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
 • podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
 • przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści lub kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
 • zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Klienta od korzystania z Produktów Cyfrowych oferowanych w ramach Serwisu ,
 • umieszczaniu reklamy jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
 • utworzeniu Konta Klienta w celu naruszenia niniejszych warunków lub obejścia zamknięcia Konta bądź innego rodzaju działań podejmowanych przez Usługodawcę;

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Produktów Cyfrowych i usług, w formach stosowanych w Internecie.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 • posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
 • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 • Celem zapoznania się z zawartością danego Kursu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki).

2.  Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu Klient powinien wysyłać stosowne zapytaniem do Usługodawcy na adres: kontakt@prawodlaprogramistow.pl

3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach danego Kursu może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.

4.  Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@prawodlaprogramistow.pl

5. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Kursów oferowanych w ramach Serwisu.

6.  Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia Treści Cyfrowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.

7.  Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia dostępowego Klienta podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

§ 5 REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ KURSÓW ONLINE

1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje sprzedaż dostępu do Kursów online prezentowanych na dedykowanej Platformie  e-learningowej. Dostęp do Kursu możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową.

2. Zawarcie umowy na odpłatny dostęp do Kursów następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji, złożenia Zamówienia oraz zapłaty ceny.

3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.

4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi.

5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia Konta w Serwisie i od tego momentu ma on możliwość zalogowania się do Serwisu.

7. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Klienta.

8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

9. W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy

10. Złożenie Zamówienia na dany Kurs następuje poprzez aktywowanie za pośrednictwem Serwisu formularza dostępnego przy każdym oferowanym Kursie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Klientowi na poszczególnych etapach procedury składania Zamówienia.

11. W celu uzyskania dostępu do Kursu za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 10 niniejszego Regulaminu.

12. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Klient otrzyma e-mail z informacją o tym, że dany Kurs jest już dla niego dostępny na Platformie e-learningowej. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Kurs do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej uprawniającej do korzystania z Kursu.

13. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Kursu zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

§ 6 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z KURSU

 1. Klient poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na dostęp i korzystanie z Kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w miesiącach. Przedział czasowy podawany jest każdorazowo w opisie danego Kursu (dalej; okres abonamentowy) i wynosi 12 miesięcy (rok)
 2. Korzystanie z Kursu w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Klienta – korzysta on z udostępnionych treści w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 3. Licencja dotyczy tylko jednego Kursu i przysługuje jedynie Klientowi. Zabronione jest umożliwianie innym osobom korzystania z danego Kursu przy użyciu informacji o Koncie Klienta lub zezwalanie na to. Wszystkie materiały udostępniane w ramach Kursu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do ich użytku. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób danego Kursu, jego modyfikacji a także jego sprzedaży, odsprzedaży, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Kurs uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Klienta na jego Koncie.
 5. Zapoznanie się z treścią Kursu wymaga zalogowania tj. uwierzytelnienia i autoryzacji uprawnień poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła ustalonych w procesie Rejestracji. Z tych względów usunięcie Konta Klienta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą dostępu oraz możliwości korzystania z Kursu.
 6. W przypadku usunięcia Konta przez Klienta przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§ 7 CENY I PROMOCJE

 1. Ceny sprzedaży dostępu do Kursów wskazane są każdorazowo przy danym Kursie zamieszczonym w Serwisie.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Kursie jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również ceny netto Kursu (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług VAT) oraz stawka podatku VAT uwzględnionego w cenie brutto. Powyższe opłaty uiszczane są wyłącznie za pośrednictwem Metod Płatności wskazanych w Serwisie i na zasadach określonych w paragrafie 7 Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Kursów oferowanych w ramach Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 5. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca nie świadczy na rzecz Klientów żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio jakichkolwiek płatności.
 2. Klient dokonuje płatności za dostęp do danego Kursu przy pomocy Metod Płatności wskazanych w Serwisie.
 3. Skorzystanie z wybranej przez Klienta Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego przez danego operatora usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności.
 4. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, określają zasady odpowiedzialności operatora danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 5. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny operator danej Metody Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.
 6. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności.

4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

6. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie Treści Cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

§ 9 REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub gdy przedmiot Umowy ma wadę.
 2. Wszelkie reklamacje Konsumenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@prawodlaprogramistow.pl  z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.

3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
-błędów lub pomyłek Konsumenta,
-nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Konsumenta,
-działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.

4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.

5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
– o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
-o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
-bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

8. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą w Ustawie o prawach konsumenta wyłącznie w zakresie:
  – niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  – odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
  – prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość,
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 3. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami i nie mają zastosowania do Konsumentów jak również Przedsiębiorców na prawach konsumentów.
 2. W przypadku umów sprzedaży w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i usług.
 3. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy drogą elektroniczną stosownego oświadczenia na podany przez niego przy Rejestracji adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 
§ 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści Cyfrowe oraz pozostała zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów.
 4. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Kursu lub Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu oraz Kursów. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Klient, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@prawodlaprogramistow.pl
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

SmartContracts Anna Thol

 1. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

kontakt@prawodlaprogramistow.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………………………. zł (słownie ………………………………………………………………………………………….złotych)

 • przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..……………………………………………………

lub

 • przelewem na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta:………………………………………………………..

*brak wskazania spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób jakiego użył Konsument

ZAŁĄCZNIK nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

SmartContracts Anna Thol

 1. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

kontakt@prawodlaprogramistow.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………………………. zł (słownie ………………………………………………………………………………………….złotych)

          przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..……………………………………………………

lub

          przelewem na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że zawarta umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………